Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) – contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor


Termeni:

PAID = Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale

CSA = Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Rezumat:

Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de
inceperea valabilitatii politei PAD, astfel:
a) 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A;
b) 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.

Norme privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor
Dispozitii generale
Art. 1. – Prezentele norme se aplica numai pentru asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva
cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, denumita in continuare asigurarea
obligatorie a locuintelor, precum si pentru activitatea PAID si a asiguratorilor autorizati sa
încheie asigurarea obligatorie a locuintelor, desfasurata în cadrul PAID.
Art. 2. – (1) În cuprinsul prezentelor norme, in aplicarea pevederilor Legii nr. 260/2008, termenii
de mai jos au urmatorul inteles:
1.1. Eveniment asigurat: orice dauna provocata în urma producerii unui risc acoperit prin
polita PAD, care apare sau începe sa se manifeste în timpul perioadei de asigurare si în urma
careia se naste dreptul la despagubire.
Se considera unul si acelasi eveniment asigurat dauna provocata de producerea unuia
ori a mai multor riscuri acoperite de asigurarea obligatorie a locuintei, care apare sau începe sa
se manifeste în timpul perioadei de valabilitate a politei PAD.
1.2. Dauna: prejudiciu material provocat locuintei in urma producerii unui risc acoperit de
polita PAD.
1.2.1. Dauna partiala: dauna la locuinta asigurata, astfel încât prin refacere, reparare,
reconditionare sau restaurare ori înlocuire a unor parti componente, poate fi adusa în starea în
care se afla înaintea producerii sau aparitiei unui eveniment asigurat, costul aferent acestor
operatii fiind mai mic decât suma asigurata.
1.2.2. Dauna totala: dauna la locuinta asigurata într-un asemenea grad încât refacerea,
repararea, înlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor sau pieselor componente nu mai
este posibila ori costul acestora ar fi egal cu sau mai mare decât suma asigurata.
1.3. Despagubire cuvenita: suma datorata de PAID beneficiarului în urma producerii
evenimentului asigurat.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
termenii de mai jos au numai in cuprinsul prezentelor norme întelesul atribuit prin urmatoarele
semnificatii:
2.1. Asigurator: persoana juridica constituita ca societate de asigurare si/sau reasigurare
potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizata potrivit
Legii nr. 260/2008 sa practice asigurarea obligatorie a locuintelor si a prezentelor norme, sa
incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor in numele si contul PAID si sa
regularizeze daunele aparute in urma producerii unui risc acoperit prin polita PAD.
2.2. Administrator: persoana ori autoritatea desemnata, in conditiile legi, sa administreze
constructiile cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea statului ori a unitatilor administrativteritoriale.
2.3. Contractant: persoana fizica sau juridica cu interes asigurabil asupra locuintei care face
obiectul politei PAD, respectiv: proprietarul, administratorul ori locatorul locuintei, care la
încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuintei cu PAID pentru acoperirea riscurilor
prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 se obliga fata de PAID sa plateasca prima de
asigurare obligatorie.
2.3.1. Asigurat: persoana fizica sau juridica cu drept de proprietate, administrare ori de
locatie (in baza unui contract de leasing financiar) asupra constructiei cu destinatia de locuinta,
atribuit in baza unui contract, in numele caruia contractantul a incheiat polita de asigurare si
care se obliga fata de PAID sa respecte obligatiile care îi revin prin contract;
2.3.2. Beneficiar: persoana fizica sau juridica, prevazuta in polita PAD ca persoana
asigurata, care este indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate
locuintei asigurate în urma producerii unui risc acoperit;
Clasificarea locuintelor
Art. 3. – (1) Se considera locuinte constructiile care sunt alcatuite din una sau mai multe
camera de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu
constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si pereti din elemente precizate la Anexa
nr. 1 la norme.
(2) In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din
materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de
materialele din care au fost executate structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de
constructie care are cea mai mare suprafata construita.
Art. 4. – La incheierea contractului de asigurare, tipul de locuinta, prevazut la art. 2 lit. c) din
Legea nr. 260/2008, se stabileste in baza declaratiei contractantului, cu semnatura acestuia la
rubrica “identificarea obiectului asigurarii” din polita PAD.
Obiectul asigurarii si riscurile acoperite prin polita PAD
Art. 5. – (1) Obiectul contractului de asigurare îl reprezinta acoperirea riscurilor de cutremur, de
inundatii si/sau de alunecare de teren pentru constructia cu destinatia locuirii permanente sau
temporare, avand dotarile necesare acestui scop, situata pe teritoriul României.
(2) Contractul de asigurare obligatorie se denunta numai in cazurile in care constructia si-a
pierdut destinatia de locuinta.
Art. 6. –Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie, pe an calendaristic,
respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie, pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta
între asiguratorii autoriza?i, în numele si contul PAID, si persoanele prevazute la art. 3 alin. (2),
(3), (4) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 260/2008.
Art. 7. – De la data de ………… persoanele fizice sau juridice prevazute la art.2 alin. (2) pct. 2.2.
din norme au obligatia de a incheia contracte de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta
detinuta in proprietare/administrare pe teritoriul Romaniei.
Art. 8. – (1) Persoana fizica sau juridica care devine proprietar/administrator/locator al unei
locuinte neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuintelor, dupa
data de …………. este obligata sa contracteze o polita PAD pentru acea locuinta, în termen de 5
zile lucratoare de la data de la care se afla în aceasta situatie, respectiv de la data autentificarii
titlului de proprietate ori de la data desemnarii ca adminitrator.
(2) – Proprietarii de locuinte care, au încheiate contracte de asigurare facultativa
privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008, au obligatia de a încheia contractele de
asigurare obligatorie a locuintelor la data expirarii contractelor de asigurare facultativa.
Începând cu aceeasi data, contractele de asigurare facultativa cu privire la locuinte, se pot
încheia numai pentru sume asigurate care le depasesc pe cele asigurate obligatoriu, prevazute
in lege, sau pentru riscuri care nu fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor.
Art. 9. – (1) În cazul constructiilor aflate în coproprietate se incheie cate un contract pentru
fiecare locuinta detinuta in proprietate/folosinta, care acopera si cota parte din coproprietate
indiviza care revine fiecaruia pentru partile care, prin natura lor, sunt destinate folosirii în comun
de catre toti proprietarii constructiei, respectiv dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii.
(2) In acest caz prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte. Modul de
repartizare cu contractantii asigurarii a sumelor platite de asiguratori cu titlu de despagubire in
cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin Regulamentul-cadru emis de CSA in
conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 260/2008.
Art. 10. – Pentru condominiile in care sunt cel putin 4 apartamente se încheie cate un contract
pentru fiecare parte a constructiei cu destinatia de locuinta detinuta in proprietate exclusiva,
care cuprinde si dependintele, dotarile si utilitatile detinute in proprietate comuna. In acest caz
valoare sumei asigurate obligatoriu precum si a primelor de asigurare se constituie din totalul
sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuinta in parte. In situatia in care o persoana
coasigurata este proprietara unui numar mai mare de locuinte, prima de asigurare va fi
reprezentata in raport cu cota parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate
obligatoriu fiind calculata ca mai sus.
Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despagubire, in
cazul producerii riscului asigurat, se stabileste prin Regulamentul-cadru emis de Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor.
Polita PAD
Art. 11. – (1) Polita PAD cuprinde urmatoarele informatii:
a)-declaratiile asiguratului referitoare la:
-identificarea contractantului si a beneficiarului asigurarii (nume si
prenume/denumire, adresa completa a locuintei, CNP/CUI, telefon);
-identificarea obiectului asigurarii (tipul locuintei, potrivit clasificarii
prevazute la Anexa nr.1 la norme si semnatura pentru autentificarea
declaratiei asiguratului privind tipul locuintei);
b)-riscurile de baza acoperite prin contract;
c)-suma asigurata pentru tipul de locuinta asigurat;
d)-prima de asigurare aferenta sumei asigurate;
e)-data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia;
f)-denumirea si stampila asiguratorului care a eliberat polita PAD in numele si contul
PAID;
g)-semnaturile partilor contractante;
h)-denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligatiile partilor
contractante, precum si modalitatile de despagubire pentru daunele produse de un
risc acoperit.
(2) Modelul politei PAD este prevazut la Anexa nr. 2 la norme.
Art. 12. – (1) In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/locatorului locuintei,
contractantul asigurarii are obligatia de a instiinta in scris despre acest fapt asiguratorul care a
eliberat polita PAD pe numele lui si de a prezenta copie a documentului doveditor.
(2) Polita PAD emisa pe numele asiguratului initial ramane valabila pana la expirarea
acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act aditional la polita PAD cu numele noului
proprietar al locuintei care face obiectul contractului. Actul aditional face parte integranta din
polita de asigurare PAD, fapt ce trebuie mentionat in scris pe polita, sub semnatura si stampila
asiguratorului care a eliberat polita.
Prima de asigurare
Art. 13. – (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren ori inundatii pentru fiecare
constructie cu destinatia de locuinta se incheie in baza primei de asigurare, pentru perioade de
cate 12 luni, pana la momentul la care constructia isi pierde destinatia de locuinta, data inceperii
si data incheierii valabilitatii contractului fiind precizate în polita PAD.
(2) Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore inainte de
inceperea valabilitatii politei PAD, astfel:
a) 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip A;
b) 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.
(3) Nivelul primelor de asigurare pot fi modificate anual prin ordin al presedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de criteriile prevazute de dispozitiile legale
in vigoare.
Art. 14. – Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuintelor se plateste în lei
asiguratorului care elibereaza polita PAD, de catre contractantul politei, la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României la data platii, în numerar sau
prin virament în contul asiguratorului.
Art. 15. – (1) In baza primei de asigurare platite integral, aferenta tipului de locuinta care face
obiectul asigurarii, asiguratorului se obliga sa elibereze contractantului, în numele si contul
PAID, o polita PAD pentru fiecare locuinta detinuta in folosinta, în conformitate cu prevederile
prezentelor norme.
(2) La eliberarea politei PAD, asiguratorul care a eliberat polita PAD se angajeaza sa acorde
despagubiri beneficiarului, in numele si contul PAID, in cazurile provocarii de daune ca urmare a
producerii unui risc acoperit prin contract, in perioada de valabilitate a acesteia.
Art. 16. – (1) Asiguratorul care incheie contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, in
numele si contul PAID, transfera in contul PAID, in termen de 5 zile de la data eliberarii politei
PAD, suma incasata cu titlu de prima de asigurare, din care retine in contul sau un comision de
10% din valoarea acesteia.
(2) Cota reprezentand comisionul la care are dreptul asiguratorul care a incheiat contractul de
asigurare obligatorie a locuintelor poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 17. – Asiguratorul care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor
inregistreaza comisionul incasat in evidentele contabile ale societatii la contul „Venituri din
comisioane pentru cedari in reasigurare – analitic distinct „asigurarea obligatorie de locuinte”.
Perioada de valabilitate a politei PAD
Art. 18. – (1) Perioada de valabilitate a politei PAD, denumita si perioada de asigurare, este
intervalul de timp in care PAID preia raspunderea pentru consecintele producerii unui eveniment
asigurat.
(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de 12 luni.
Art. 19. – La expirarea perioadei de valabilitate a politei PAD pentru locuinta, contractantul are
obligatia de incheia alt contract de asigurare obligatorie a locuintei, in conditiile prevazute de
prezentele norme.
Art. 20. – (1) Raspunderea PAID începe la ora 00,00 a zilei urmatoare în care s-a platit prima
de asigurare, dar nu mai devreme de data la care produce efecte actul care da persoanei fizice
sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinta.
(2) În cazul schimbarii proprietarului/administratorului/locatorului constructiei cu destinatia de
locuinta, raspunderea PAID curge pana la data expirarii valabilitatii politei PAD pentru locuinta
care face obiectul contractului.
Art. 21. – Raspunderea PAID înceteaza la ora 24,00 a ultimei zile din perioada de asigurare
precizata în polita PAD.
Art. 22. – Valabilitatea PAD poate înceta inainte de expirarea perioadei de asigurare în
cazul în care constructia asigurata îsi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere
din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu
obliga asiguratorul care a emis PAD la rambursarea sumei corespunzatoare valorii primei
obligatorii.
Riscuri acoperite
Art. 23. – (1) Riscurile de baza care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinta
asigurata, inclusiv pentru elementele de constructie si dependintele, dotarile si utilitatile
constructiei sunt: cutremurele de pamânt, alunecarile de teren si inundatiile.
(2) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele indirecte provocate
constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta directa a producerii evenimentelor mentionate
la alin. (1).
Art. 24. – In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri pentru pagubele provocate
constructiei cu destinatia de locuinta, pentru elementele constructiei, precum si pentru
dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuirii, numai daca acestea fac corp comun cu
constructia destinata locuirii:
1. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea miscarii seismice asupra locuintei;
2. pentru pagubele provocate de ploi torentiale ori topirea brusca a zapezii, care au ca efect
producerea de inundatii;
3. pentru pagubele produse constructiilor, in urma infiltrarii apei, provenite in cazul acoperirii
pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, provenit din:
-revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii, ori din formarea sau revarsarea
torentelor, suvoaielor sau puhoaielor din orice cauza, inclusiv ruperea digurilor;
-acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice abundente sau topirea zapezii,
in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
4. pentru pagubele produse constructiilor de apele provenite din una din cauzele prevazute la
pct. 3 si 4, precum si apele subterane care ies la suprafata terenului, chiar daca stratul de apa
care acopera terenul atinge (in exterior) numai partial constructia cu destinatia de locuinta si
patrunde ori de infiltreaza prin pereti in interiorul acesteia;
5. pentru pagubele efectiv produse prin actiunea cutremurelor de pamant ori a inundatiilor
asupra constructiei, care provoaca alunecari ale terenului care sustine constructia;
6. pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directa a producerii evenimentului
asigurat, daca daunele sunt confirmate de Primarul localitatii unde este amplasata constructia.
Riscuri excluse
Art. 25. – (1) Asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor de pamant, a
alunecarilor de teren ori a inundatiilor nu acopera daunele provocate:
1.1. de inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare, sau in timpul
schimbarii artificial a cursurilor de apa; prin timpul formarii lacului de acumulare se intelege
umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului;
1.2. in cazurile de amenintare brusca de prabusire sau alunecare de teren, precum si in
cazul imposibilitatii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea cladirilor, daca aceste
fenomene au fost prilejuite, inlesnite sau agravate de sapaturi ori lucrari edilitare de orice fel,
lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari miniere sau petroliere, la suprafata sau in
profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;
1.3. de tasarea (lasarea) terenului de fundatie fie sub sarcina constructiei, fie datorita
altor cauze;
1.4. de formarea de crapaturi in terenul de fundatie sau in terenul din preajma cladirii,
datorita variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatarii produse de inghet/
dezghet;
1.5. terenului care împrejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuinta si
nu face obiectul asigurarii.
1.6. la anexele care fac ori nu fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta
asigurata (garaje, magazii, sopron, grajd, garaj, jardiniere, pergola, împrejmuiri etc.) precum si
instalatii si amenajari speciale (piscine, saune, rampe auto, etc.),
1.7. la bunurile de orice fel, altele decât constructia cu destinatia de locuinta (bunuri sau
obiecte necesare locuirii, hârtii de valoare, etc.).
(2) – PAID nu acorda despagubiri pentru:
2.1. daunele provocate la locuinte construite în zone în care organele în drept au interzis
acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
2.2. la constructii cu detinatia de locuinte produse sau agravate, pentru partea de dauna
care s-a marit, datorita nerespectarii de catre asigurat a prevederilor legale (privitoare la
autorizarea, construirea/productia, exploatarea) în legatura cu obiectul asigurat, ori pentru
pagube produse de prabusirea cladirilor exclusiv ca urmare a defectelor de constructive, chiar
daca are legatura cu producerea unui risc asigurat;
2.3. pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii locuintei dupa reparatii;
2.4. cheltuielile de cazare provizorie pana la refacerea locuintei care face obiectul
asigurarii PAD si care a fost avariata in urma producerii unui risc acoperit;
Art. 26. – PAID este îndreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
1. asiguratul/contractantul nu si-a îndeplinit obligatiile decurgând din contract;
2. dauna s-a produs în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
3. se constata reaua credinta a asiguratului/beneficiarului în legatura cu producerea
oricarui eveniment asigurat;
4. în declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au
stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de
despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase,
exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori asiguratorului care a
eliberat polita PAD;
5. beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata
despagubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008;
6. pagubele produse din culpa, favorizate sau agravate, pentru partea de dauna care sa
marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreuna cu
asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de
persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de
contractantul asigurarii.
Art. 27. –Se considera culpa in producerea pagubei numai urmatoarele cazuri:
a) agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii,
daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia, pompierii, asiguratorii
care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, instantele judecatoresti);
b) construirea de cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri si alunecari de teren,
daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului
(inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de
inundatie, prabusire sau alunecare de teren.
Art. 28. – (1) PAID are dreptul sa refuze plata despagubirilor, daca beneficiarii (direct sau prin
imputerniciti) nu au instiintat in termenul prevazut la art. 21 din Legea 260 despre distrugerea
totala ori partiala a locuintei asigurate, desi au avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv
nu s-au putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea pagubei.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se acorda despagubiri in cazurile in care termenul
de instiintare a fost nerespectat din urmatoarele motive:
a) asiguratul justifica intarzierea, dovedind ca a fost impiedicat dintr-o cauza
neimputabila si pe care nu o puteau inlatura, sa instiinteze la timp producerea pagubei, iar
cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei se pot stabili prin oricare dintre
mijloacele prevazute de prezentele norme;
b) daca asiguratul nu justifica intarzierea instiintarii, insa cauza producerii evenimentului
asigurat si intinderea pagubei se pot stabili cu certitudine.
Suma asigurata
Art. 29. – (1) Suma asigurata reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru
subscrierea riscurilor de prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de
locuinta asigurata, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul
valabilitatii contractului si care este precizata în polita PAD.
(2) Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare,
cu începere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept
despagubire, asigurarea continuând cu suma ramasa.
Art. 30. – (1) Suma asigurata pentru locuintele de tip A, construite din elemente precizate la
Anexa nr. 1 la norme, reprezinta echivalentul in lei a sumei de 20.000 de euro, potrivit cursului
de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii evenimentului
asigurat.
(2) Pentru locuintele de tip B, construite din elemente precizate la Anexa nr. 1 la norme,
suma asigurata reprezinta echivalentul in lei a sumei de 10.000 de euro, potrivit cursului de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii evenimentului
asigurat.
(3) Nivelul sumelor asigurate poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de criteriile prevazute de disozitiile legale in
vigoare.
Despagubirea
Art. 31. – (1) Despagubirile se acorda pentru pagubele produse constructiilor cu destinatia de
locuinte ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin polita PAD.
(2) Producerea unui eveniment asigurat, precizat prin polita PAD ca risc de baza acoperit, se
face in baza comunicarii oficiale a Guvernului Romaniei, declarata in urma rapoartelor
autoritatilor nationale de seismologie, geologie, meteorologie si/sau hidrologie, dupa caz.
Art. 32. – (1) Dreptul la despagubire în caz de dauna apartine beneficiarului, contractantul
neputând exercita acest drept chiar daca este în posesia politei PAD, cu exceptia cazului în
care este împuternicit în acest sens de catre asigurat.
(2) În cazul în care asiguratul are încheiate doua/mai multe asigurari obligatorii pentru aceiasi
locuinta, în vigoare la data producerii sau aparitiei evenimentui asigurat, constatarea si
evaluarea prejudiciilor se realizeaza de asiguratorul care a primit cererea de despagubire,
acesta recuperand de ceilalti asiguratori, care au eliberat politele PAD pentru aceiasi locuinta cu
aceiasi perioada de valabilitate, partea de despagubire aferenta celorlalte polite PAD. In acest
caz constatarea si stabilirea despagubirii este opozabila celorlati asiguratori, care au eliberat
politele PAD pentru aceiasi locuinta cu aceiasi perioada de valabilitate, suma de despagubire
fiind platita de fiecare dintre acestia in fractiuni egale.
Art. 33. – (1) În urma producerii unor daune totale ori partiale la locuinta asigurata, beneficiarul
ori imputernicitul acestuia vor formula, în scris, cererea de despagubire catre asiguratorul care a
eliberat polita PAD în numele si contul PAID.
(2) În cazul persoanelor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de
despagubire se adreseaza direct PAID.
(3) Formularea in scris a cererii de despagubire ori comunicarea oficiala a producerii unui risc
acoperit prin polita PAD pentru o zona delimitata, reprezinta avizare de dauna si obliga
asiguratorul care a eliberat polita PAD sa deschida dosarul de dauna si sa initieze procedura de
regularizare a pagubelor.
Art. 34. – Orice notificare, comunicare, avizare sau înstiintare în legatura cu polita PAD se
considera efectuata daca va fi transmisa în scris, prin unul din urmatoarele mijloace:
a) scrisoare cu confirmare de primire trimisa la adresa PAID ori a asiguratului mentionat
în polita sau, în cazul în care aceasta a fost schimbata, la ultima adresa comunicata de catre
asigurat, iar în cazul asiguratorului, la adresa PAID ori a unitatii asiguratorului cu care asiguratul
a încheiat polita PAD;
b) prin înmânare directa, respectiv depunere la registratura PAID ori a unei unitati a
asiguratorului care a eliberat polita PAD, iar în cazul asiguratului, daca este persoana fizica, la
adresa acestuia si daca este persoana juridica, la registratura acestuia;
Obligatiile contractantului asigurarii/beneficiarului
Art. 35. – (1) Proprietarul/administratorul/locatorul unei contructii cu destinatia de locuinta are
obligatia sa acopere prin asigurare riscurile obligatorii de cutremur, alunecare de teren ori
inundatii pentru fiecare locuinta detinuta în proprietate/administrare/locatie.
(2) În cazul în care polita PAD este semnata de un contractant, altul decât asiguratul, acesta
va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita PAD, în afara celor care prin natura lor nu
pot fi respectate decât de asigurat.
Art. 36. – (1) Înaintea intrarii în vigoare si în timpul derularii asigurarii obligatorii a locuintei
asiguratul are urmatoarele obligatii:
1.1. sa întretina locuinta asigurata în bune conditii si în conformitate cu dispozitiile legale
in materie si cu recomandarile constructorului sau dupa caz producatorului, în scopul prevenirii
producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
1.2. sa raspunda în scris la solicitarile PAID ori ale asiguratorului care a eliberat polita
PAD cu privire la împrejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze
recomandarilor facute de PAID ori ale asiguratorului care a eliberat polita PAD privind masurile
de prevenire a daunelor;
1.3. sa comunice de îndata catre PAID ori asiguratorului care a eliberat polita PAD
disparitia interesului asigurat si noul titular al locuintei asigurate în scopul stabilirii posibilitatilor
de continuare a politei PAD cu acesta din urma, în calitate de asigurat (de exemplu: în situatia
înstrainarii bunului asigurat, încetarii destinatiei de locuinta asupra obiectului asigurat etc.);
1.4. sa comunice în scris catre PAID ori asiguratorului care a eliberat polita PAD orice
modificare aparuta referitor la adresa sediului/domiciliului/resedintei sale, precum si orice
modificari ale împrejurarilor referitoare la risc de îndata ce a luat cunostinta de acestea, atât
înainte cât si dupa începerea raspunderii PAID;
1.5. sa permita reprezentantilor PAID ori ai asiguratorului care a eliberat polita PAD sa
efectueze inspectiile de risc, oricând acestia considera necesar.
(2) În cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat asiguratul are urmatoarele
obligatii:
2.1. sa înstiinteze deindata producerea evenimentul asigurat, dupa caz, la unitatile de
pompieri, politie, primaria localitatii sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de
locul producerii acestuia, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele si împrejurarile
producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea vinovatilor
de eventuala marire a pagubei;
2.2. sa înstiinteze în scris PAID ori asiguratorul care a eliberat polita PAD, cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 60 zile de la momentul în care s-a produs riscul asigurat,
precizând seria, numarul si data emiterii politei, despre producerea despre producerea
evenimentului, daunele suferite si marimea probabila a daunei;
2.3. sa puna deîndata la dispozitia PAID ori asiguratorului care a eliberat polita PAD
toate actele încheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare, precum si
orice alte detalii, probe si dovezi de care dispune referitoare la cauza si cuantumul daunelor
suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite,
sau care sunt solicitate de PAID ori asiguratorului care a eliberat polita PAD;
2.4. sa faca dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuintei, potrivit
prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008;
2.5. dupa producerea unui eveniment asigurat, beneficiarul are obligatia sa înstiinteze în
scris PAID sau unul dintre asiguratorii care au eliberat politele PAD pentru aceiasi locuinta
despre existenta altei/altor asigurari obligatorii de locuinte similare (contractata de catre asigurat
ori numele acestuia) în vigoare la data producerii sau aparitiei evenimentui asigurat, având
acelasi obiect al asigurarii.
Dispozitii finale
Art. 37. – Persoanele care obtin sau încearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept
despagubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii
penale ori de câte ori fapta întruneste elementele unei infractiuni.
Anexa nr. 1 la norme
Structura de rezistenta si peretii locuintelor:
1. Locuinta de tip A: constructie construita cu structura de rezistenta din beton armat sau metal
si cu pereti exterior din caramida arsa, piatra, beton, cu sau fara cadre de beton armat, lemn si
alte materiale asemanatoare, rezultate in urma unui tratament chimic.
2. Locuinta de tip B: constructie din caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamânt batut si alte
materiale asemanatoare, nesupuse unui tratament termic sau chimic, cu pereti de orice fel,
acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni.
Anexa nr. 2 la norme
Polita de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren
sau inundatiilor (PAD)

Sursa: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)

Posted Under: Cutremure, Juridic, Pericole
This post was written by Sorin on April 12, 2009 Comments (0)

Cutremurul din 1977

// Cutremurul din 1977 (Cutremurul din ‘77) a fost un puternic cutremur care s-a produs la ora 21:22 in data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra Romaniei. A avut o intensitate de 7,2 grade pe Scara Richter si a facut in timp de circa 55 de secunde, 1.578 de victime, din care 1.424 numai in Bucuresti. La nivelul intregii tari au fost circa 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte s-au prabusit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat la Bucuresti unde peste 33 de cladiri si blocuri mari s-au prabusit.

Tot orasul Zimnicea a fost distrus, si s-a trecut la reconstruirea sa din temelii.

Epicentrul cutremurului a fost localizat in zona Vrancea, cea mai activa zona seismica din tara, la o adancime de circa 100 km. Unda de soc s-a simtit aproape in toti Balcanii.

Reactia oficiala

in seara zilei de 4 martie, presedintele Nicolae Ceausescu, impreuna cu consoarta sa, participau la banchetul oficial oferit de presedintele Nigeriei in cinstea oaspetilor. Dupa toastul sefului statului nigerian, un secretar roman a intrat in sala si l-a informat pe Ceausescu de situatia din tara. Raspunzand calm la cuvantarea gazdei, presedintele roman s-a asezat si l-a anuntat in particular de dezastrul survenit in Romania. Banchetului i s-a pus capat cateva minute mai tarziu.

La inceput, stirile ajunse pe cai ocolite erau confuze, vorbind despre un cutremur de gradul 10, deci despre distrugerea totala a Bucurestiului. Pana de curent de la Bucuresti facea imposibila orice comunicatie. in plus, autoritatile locale erau confuze, neluand pe moment nici o masura concreta. Dupa restabilirea legaturii cu tara, Ceausescu a cerut un raport sumar al situatiei din tara si a dat primele ordine de actiune, o data cu un apel catre populatie. S-a instituit, prin decret prezidential, starea de necesitate pe intreg teritoriul Romaniei.

in timpul noptii, o aeronava a adus delegatia romana inapoi in tara. Pe parcursul zilelor ce au urmat, Nicolae Ceausescu, uneori insotit de Elena, a facut vizite in Bucuresti pentru a evalua pagubele si a calma populatia. A dat ordine ferme de a se continua salvarea victimelor chiar si peste termenul considerat limita de supravietuire.

Cu ajutoare de la Crucea Rosie (mai ales caini dresati special pentru astfel de cazuri), cascadorii, si pompierii romani au facut eforturi supraomenesti pentru a salva cat mai multe vieti.

Reactiile cetatenilor loviti de cutremur

Multi cetateni au intrat in panica, majoritatea iesind in strada. Iata marturia soldatului Mircea Nemigean din Bucuresti: „Eram santinela pe acoperisul unui important obiectiv militar; adica, deasupra etajului sapte. Noaptea era destul de luminoasa si de vazut, puteam vedea pana departe. Numai ca odata parca n-am mai simtit acoperisul sub picioare. M-am apucat insa bine de ceva si cu ochii numai primprejur, sa vad ce se intampla. Dar nu-mi puteam crede ochilor. Cat vedeam cu ochii, toate blocurile se clatinau. si toate cladirile se inclinau de-o parte si de cealalta ca si copacii pe furtuna. Prima unda a fost pe verticala. Cateva fractiuni de secunda a parut sa inceteze, dar apoi a reinceput pe orizontala. Cerul a crapat brusc, de parca statea sa se franga in doua. Am auzit detunaturi indepartate, apoi un zgomot infundat, care parca venea de peste tot; se auzea tot mai tare. Apoi a venit un vant puternic, de era sa ma azvarle jos. S-a dus, dar apoi s-a si intors inapoi, de data asta cu miros greu de ars. si p-orma s-au stins toate luminile… pe cer era un urias arc de foc, ca si cum s-a produs un scurtcircuit in tot orasul… si atunci am zis: «Gata, cred ca-i gata orasul!».

Desi reactia autoritatilor a fost slaba in primele ore, foarte multi oameni au ajutat din proprie initiativa la indepartarea daramaturilor si la salvarea victimelor. Ulterior apelului prezidential s-a trecut la sporirea productiei de alimente primare, pentru a asigura necesarul populatiei, la restabilirea retelelor utilitare (apa, gaz, telefoane, curent). Multi au lucrat ore in sir fara sa se odihneasca, acoperind mai multe schimburi. Au fost trimise ajutoare din toata tara catre zonele afectate.

Monumente de arhitectura disparute dupa cutremur

Cutremurul a afectat si monumente de arhitectura. Din pacate, regimul trecut a folosit pretextul “cutremurului” pentru a demola o serie de cladiri care dintr-un motiv sau altul erau “incomode” pentru el. Astfel Biserica Ienei aflata in stanga blocului “Dunarea” , in dreptul Institutului de Arhitectura Ion Mincu si vis a vis de hotelul Intercontinental si Teatrul National, a fost pur si simplu demolata pentru ca prezenta ei “deranja”. in cadrul lucrarilor de demolare ale blocului “Dunarea”, turla bisericii a fost lovita intentionat cu utilajul de demolare. Din acest moment a inceput o cursa in care pe de o parte oamenii de cultura (arhitecti, artisti plastici, etc.) incercau sa opreasca lucrarile de demolare, iar pe de alta parte armata (direct implicata in actiunea de inlaturare a urmelor cutremurului) se straduia sa faca sa dispara cat mai repede acest monument si lacas de cult. Din nefericire, monumentul nu a fost salvat, odata cu el disparind si picturile murale facute de catre Gheorghe Tattarescu, ca si cele anterioare acestuia, fresce de o mare valoare artistica.

De asemenea, fostul sediu al Uniunii Artistilor Plastici (Casa arhitect Grigore Cerchez) aflat pe strada Sevastopol, a cazut victima aceleiasi actiuni.

Odata pornita, actiunea de inlaturare a cat mai multe monumente de arhitectura si lacase de cult s-a extins si asupra colectiilor si colectionarilor de arta. Sub pretextul “punerii la adapost” a operelor de arta, colectiile particulare si casele memoriale au fost deposedate de lucrarile de arta aflate in patrimoniul lor, aparand ideea care s-a finalizat mai tarziu a Muzeului Colectiilor. Este cazul casei memoriale Muzeul Gheorghe Tattarescu din care au fost luate lucrarile de arta si depozitate “in siguranta”. Dupa multe presiuni facute de doamna Georgeta Wertheimer, nepoata pictorului, lucrarile s-au reintors in casa memoriala.

Printre victimele cutremurului s-au numarat si cateva personaje marcante:

* Toma Caragiu
* A. E. Baconski
* Alexandru Ivasiuc
* Mihai Gafita
* Corneliu M. Popescu
* Alexandru Bocanet
* Doina Badea
* Savin Bratu
* Daniela Caurea
* Mihail Petroveanu
* Veronica Porumbacu
* Eliza Petrachescu
* Tudor Dumitrescu
* Ioan Siadbei
* Mihaela Maracineanu
* Nicolae Vatamanu
* Liviu Popa
* Tudor Stavru
* Viorica Vizante
* Florin Ciorascu
* Filofteia Lacatusu

Anunțuri

Un gând despre „Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) – contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

  1. Citind despre camere de supraveghere mi-am amintit ca trebuie sa imi instalez si eu una, dar cu criza asta 😦

    Apreciază

Si parerea ta conteaza...curaj !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s