SCRIITORI ROMÂNI


Date aniversare şi comemorative

(sortare după dată)

APRILIE

1.04.1819 – s-a născut Theodor Codrescu (m. 1894)

1.04.1881 – s-a născut Octavian Goga (m. 1938)

1.04.1888 – s-a născut Mircea Florian (m. 1960)

1.04.1900 – s-a născut George Baiculescu (m. 1972)

1.04.1900 – s-a născut Alexandru Al.Philippide (m. 1979)

1.04.1940 – s-a născut Gheorghe Pituţ (m. 1991)

1.04.1942 – s-a născut Gabriela Adameşteanu

1.04.1943 – s-a nascut Anda Teodorescu

2.04.1851 – s-a născut Matilda Cugler-Poni (m. 1931)

2.04.1903 – s-a născut Olimpiu Boitoş (m. 1954)

2.04.1914 – a murit Theodor C.Văcărescu (n. 1842)

2.04.1923 – s-a născut Lucian Dumitrescu (m. 1992)

2.04.1939 – s-a născut Ion Gheorghiţă (m. 1991)

2.04.1954 – a murit Olimpiu Boitoş (n. 1903)

2.04.1987 – a murit Emil Zegreanu (n. 1913)

3.04.1893 – s-a născut Damian Stănoiu (m. 1956)

3.04.1905 – a murit Ion Pop-Reteganul (n. 1853)

3.04.1906 – s-a născut Szemler Ferenc (m. 1978)

3.04.1920 – s-a născut Gheorghe Bulgăr

3.04.1929 – s-a născut Silviu Rusu (m. 1982)

3.04.1934 – s-a născut Tiberiu Iovan

3.04.1940 – s-a născut Neagu Udroiu

3.04.1944 – s-a născut Farkas Arpád

3.04.1945 – s-a născut Florentin Popescu

3.04.1977 – a murit Florin Mihai Petrescu (n. 1930)

3.04.1996 – a murit Rodica Toth (n. 1927)

4.04.1901 – s-a născut Ion Breazu (m. 1958)

4.04.1915 – s-a născut Vasile Florescu (m. 1982)

4.04.1917 – s-a născut Valeriu Ciobanu (m. 1966)

4.04.1917 – s-a născut Gall Ernö (m. 2000)

4.04.1927 – s-a născut Dumitru Trancă

4.04.1928 – s-a născut Florica Dumitrescu-Niculescu

4.04.1927 – s-a nascut Petru Anghel

4.04.1927 – s-a nascut Dimitrie Roman

4.04.1967 – a murit Mariana Dumitrescu (n. 1924)

4.04.1992 – a murit Vintila Horia (n. 1915)

4.04.1992 – a murit Lucian Valea (n. 1921)

5.04.1912 – s-a născut V. Copilu-Cheatră

5.04.1926 – s-a născut V.András János (m.2006)

5.04.1927 – s-a născut Viorica Rogoz

5.04.1931 – s-a născut Corneliu Barborică

5.04.1932 – s-a născut Fănuş Neagu

5.04.1933 – s-a născut Romulus Vulpescu

5.04.1934 – s-a născut Vasile Fanache

5.04.1946 – s-a născut George Arion

5.04.1946 – a murit Ilarie Voronca (n.1903)

6.04.1901 – s-a născut Elena Mătasă-Dumitrescu (m. 1989)

6.04.1907 – s-a născut Bogdan Amaru (m. 1936)

6.04.1908 – s-a născut Emilia Şt.Milicescu (m. 1990)

6.04.1922 – s-a nascut Anatol Gujel

6.04.1930 – s-a născut Alexandru George

6.04.1933 – s-a născut Mária Tóth

6.04.1953 – s-a nascut Vlad Pohila

6.04.1940 – s-a născut Draga Marianovici

6.04.1973 – s-a născut Cristina Rhea

6.04.1984 – a murit Virgil Carianopol (n. 1908)

6.04.1999 – a murit Ion Grecea (n. 1924)

6.04.2002 – a murit Petru Dumitriu (n. 1924)

7.04.1910 – s-a nascut Nicolae Albu (m.1986)

7.04.1947 – s-a născut Petru Poantă

7.04.1951 – s-a născut Ana Bantos

7.04.1952 – s-a născut Nichita Danilov

7.04.1954 – s-a născut Daniel Corbu

7.04.1954 – s-a născut Ruxandra Radulescu (Panaitescu)

7.04.1972 – a murit Ion Ghimbăşanu (n. 1890)

8.04.1898 – s-a născut Al. Claudian (m. 1962)

8.04.1911 – s-a născut Emil Cioran (m. 1995)

8.04.1913 – a murit Panait Cerna (n. 1881)

8.04.1928 – s-a născut Alexandru D.Lungu

8.04.1929 – s-a născut Liviu Leonte

9.04.1894 – s-a născut Camil Petrescu (m. 1957)

9.04.1924 – s-a născut Francisc Munteanu (m. 1993)

9.04.1929 – s-a născut Virgiliu Ene (m. 1997)

9.04.1939 – s-a născut Iosif Cheie-Pantea

9.04.1961 – a murit Alexandru Kiriţescu (n. 1888)

9.04.1964 – a murit Mihu Dragomir (n. 1919)

10.04.1912 – s-a născut Anton Breitenhofer

10.04.1914 – s-a născut Maria Banuş (m. 1999)

10.04.1922 – s-a născut Alexandru Ţion (m. 1982)

10.04.1926 – s-a născut Virgil Chiriac

10.04.1935 – s-a născut Nicolae Roşianu

10.04.1936 – s-a născut Horia Gane (m. 2004)

10.04.1946 – s-a născut Vitalie Baltag

(m.1992) 10.04.1948 – s-a nascut Elena Ştefănescu

10.04.1951 – s-a născut Mircea Scarlat (m. 1988)

10.04.1952 – s-a născut Richard Wagner

10.04.1977 – a murit Tiberiu Tretinescu (n. 1921)

11.04.1744 – a murit Antioh Cantemir (n. 1709)

11.04.1858 – s-a născut Barbu Delavrancea (m. 1918)

11.04.1898 – s-a născut Mircea Ştefănescu (m. 1982)

11.04.1907 – a murit Simion Florea Marian (n. 1847)

11.04.1924 – s-a nascut Florian Grecea

11.04.1924 – s-a născut Ion Grecea (m. 1999)

11.04.1930 – s-a născut Mihnea Moisescu

11.04.1930 – s-a nascut Aurel Buiciuc

11.04.1942 – s-a născut Virgil Mazilescu (m. 1984)

11.04.1943 – s-a născut Ion Buzaşi

11.04.1944 – a murit Ion Minulescu (n. 1881)

12.04.1890 – s-a nascut Vintilă Ciocâlteu (m. 1947)

12.04.1899 – s-a născut Tudor Teodorescu-Branişte (m. 1969)

12.04.1904 – s-a născut Mihail Steriade (m. 1993)

12.04.1930 – s-a născut Marcel Petrişor

12.04.1931 – s-a născut Paul Miclău

12.04.1935 – s-a nascut C.D.Zeletin

12.04.1940 – s-a născut Mircea Martin

12.04.1944 – s-a născut Gheorghe Anca

12.04.1991 – a murit Ion Vitner (n. 1914)

12.04.1991 – a murit Platon Pardău (n. 1934)

13.04.1889 – s-a născut Ion Trivale (m. 1916)

13.04.1914 – s-a născut Bogdan Istru (m. 1993)

13.04.1914 – s-a nascut Gh. Bulgăr (m. 2002)

13.04.1924 – s-a născut Alexandru Lungu

13.04.1936 – s-a născut Nicolae Velea (m. 1987)

13.04.1944 – s-a nascut Mira Lupean

13.04.1951 – s-a nascut Ruxandra Berindei

13.04.1956 – s-a născut Ioan T. Morar

13.04.1974 – a murit Iosif Moruţan (n. 1917)

13.04.1987 – a murit Marcel Constantin Runcanu (n. 1947)

14.04.1924 – s-a născut George Munteanu (m.2001)

14.04.1932 – a murit Iacob Negruzzi (n. 1842)

14.04.1943 – s-a născut Florin Faifer

14.04.1947 – a murit Ioan (Iancu) Botez (n. 1872)

14.04.1950 – s-a născut Daniela Crăsnaru

14.04.1950 – s-a născut Viorel Varga

14.04.1954 – s-a născut Traian Furnea

14.04.1985 – a murit Al. Gheorghiu-Pogoneşti (n. 1906)

14.04.1998 – a murit Francisc Păcurariu(n. 1924)

14.04.2004 – a murit A.I.Zăinescu (n. 1934)

15.04.1927 – s-a născut Petre Luscalov

15.04.1929 – s-a născut Huszar Sándor

15.04.1964 – s-a născut Anta Raluca Buzinschi (m.1983)

15.04.1988 – a murit Modest Morariu (n. 1929)

15.04.1997 – a murit Petru Creţia (n. 1927)

16.04.1879 – s-a născut Gala Galaction (m. 1961)

16.04.1896 – s-a născut Tristan Tzara (m. 1963)

16.04.1916 – a murit Nicolae Gane (n. 1838)

16.04.1926 – s-a nascut George Iaru

16.04.1926 – s-a născut Lucia Olteanu

16.04.1928 – s-a născut Constantin Aronescu

16.04.1931 – s-a nascut Al. Honţă

16.04.1935 – a murit Panait Istrati (n. 1884)

16.04.1936 – s-a născut Gheorghe Grigurcu

16.04.1937 – s-a născut Stelian Gruia (m. 1996)

16.04.1938 – s-a născut Iurii Grecov

16.04.1944 – s-a născut Oláh István

16.04.1951 – s-a nascut Ion M. Cochinescu

16.04.1959 – s-a născut Grigore Chiperi

16.04.1984 – a murit Georgeta Mircea Cancicov (n. 1899)

16.04.1994 – a murit Mihail Crama (n. 1923)

17.04.1842 – s-a născut Theodor C.Văcărescu (m. 1914)

17.04.1895 – s-a născut Ion Vinea (m. 1964)

17.04.1896 – a murit Traian Demetrescu (n. 1866)

17.04.1916 – s-a născut Magda Isanos (m. 1944)

17.04.1925 – s-a născut Simion Bărbulescu

17.04.1929 – s-a născut Dan Platon

17.04.1935 – s-a născut George Bălăiţă

17.04.1940 – s-a nascut Ion Oprişan

17.04.1945 – a murit Ion Pillat (n. 1891)

17.04.1955 – s-a nascut Val Butnaru

17.04.1957 – s-a născut Cătălin Bursaci (m. 1975)

17.04.1966 – a murit Petre V.Haneş (n. 1879)

18.04.1880 – a murit Costache Aristia (n. 1800)

18.04.1928 – s-a nascut Puiu Enache (m. 2005)

18.04.1928 – s-a născut Dumitru Popescu

18.04.1934 – s-a născut Voislava Stoianovici (m. 1989)

18.04.1938 – s-a născut Nicolae Mareş

18.04.1940 – s-a născut Gheorghe Lupaşcu

18.04.1943 – s-a nascut Florin Gabrea

18.04.1943 – s-a născut Florentina Florescu

18.04.1943 – s-a născut George Ghidrigan

18.04.1945 – s-a născut Marius Tupan

18.04.1949 – s-a născut Ştefan Ioanid

18.04.1971 – a murit Marin Sârbulescu (n. 1921)

18.04.2004 – a murit Ana Ioniţă (n. 1917)

18.04.2005 – a murit Cornelia Pillat(n. 1921)

19.04.1847 – s-a născut Calistrat Hogaş (m. 1917)

19.04.1895 – a murit Raicu Ionescu-Rion (n. 1872)

19.04.1921 – s-a născut Adrian Rogoz (m. 1996)

19.04.1924 – s-a născut Vladimir Drimba

19.04.1929 – s-a născut Ileana Vrancea

19.04.1940- s-a născut Ion Ţăranu

19.04.1944- s-a născut Ioan Gliga

19.04.1949 – s-a născut Maria Ana Tupan

19.04.1956 – s-a născut Smaranda Cosmin

19.04.1992 – a murit Vasile Nicorovici (n. 1924)

19.04.1993 – a murit Ion Bolduma (n. 1933)

20.04.1893 – a murit George Bariţ (n. 1812)

20.04.1903 – s-a născut Andrei Ion Deleanu (m.1980)

20.04.1915 – s-a născut Gheorghe Bogaci (m. 1991)

20.04.1934 – s-a născut Pusztai János

20.04.1934 – s-a născut Dan Horia Mazilu

20.04.1949 – s-a născut Mircea Florin Şandru

20.04.1968 – a murit Adrian Maniu (n. 1891)

20.04.1985 – a murit Mariana Ceauşu (n. 1928)

20.04.2001 – a murit Tatiana Stănescu (n. 1928)

21.04.1882 – a murit Vasile Conta (n. 1845)

21.04.1925 – s-a nascut Octavian Păscăluţă (m.2001)

21.04.1935 – s-a născut Anghel Gâdea

21.04.1938 – s-a nascut Gabriela Csire

21.04.1974 – a murit Constantin Barcaroiu (n. 1895)

21.04.1984 – a murit Mary Polihroniade-Lăzărescu (n. 1904)

21.04.1985 – a murit Andrei A.Lilin (n. 1915)

22.04.1850 – s-a născut Veronica Micle (m. 1889)

22.04.1897 – a murit Ion Ghica (n. 1816)

22.04.1922 – s-a născut Ionel Bandrabur

22.04.1923 – s-a născut Ştefan Harbuz

22.04.1924 – s-a născut Ioan Lucian

22.04.1925 – s-a născut Alexandru Gromov

22.04.1925 – s-a născut Teodor Tanco

22.04.1937 – s-a născut Eugen Lumezianu (m. 1990)

22.04.1952 – s-a născut Ion Cristofor

22.04.1968 – a murit Virgil Birou (n. 1903)

22.04.1968 – a murit Constantin Prisnea (n. 1914)

22.04.1968 – a murit George Ciprian (n. 1914)

22.04.1986 – a murit Mircea Eliade (n. 1907)

23.04.1894 – s-a născut Gib I.Mihăescu (m. 1935)

23.04.1903 – s-a născut George Buznea (m. 1976)

23.04.1913 – s-a născut Emeric Deutsch

23.04.1922 – s-a născut Pavel Chihaia

23.04.1951 – s-a născut Paul Dugneanu

23.04.1954 – s-a născut Alexandru Pascovici

23.04.1954 – s-a născut Octavian Soviagny

23.04.1987 – a murit Sandu Tzigara-Samurcaş (n. 1903)

23.04.1996 – a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)

23.04.1997 – a murit Mihai Vasiliu (n. 1940)

24.04.1886 – s-a născut Ştefan Bezdechi (m. 1958)

24.04.1911 – s-a născut Eugen Jebeleanu (m. 1991)

24.04.1912 – s-a născut Marta D.Rădulescu (m. 1959)

24.04.1919 – s-a născut Mihu Dragomir (m. 1964)

24.04.1937 – s-a născut Iosif Lupulescu

24.04.1939 – s-a născut Alexei Rudeanu

24.04.1944 – s-a născut Nemes László

24.04.1951 – s-a născut Mihaela Minulescu

24.04.1952 – s-a născut Magdalena Maria Anghelescu

24.04.1977 – a murit Nagy István (n. 1904)

25.04.1909 – s-a născut Aurel Marin (m. 1944)

25.04.1912 – s-a născut I.Ch.Severeanu (m. 1972)

25.04.1929 – s-a născut Andrei Benedek

25.04.1929 – s-a născut Sanda Râpeanu

25.04.1953 – s-a născut Liviu Antonesei

25.04.1954 – s-a născut Mioara Caragea

25.04.1991 – a murit Dumitru Alexandru (n. 1929)

25.04.1993 – a murit Valentin Deşliu (n. 1927)

26.04.1908 – s-a născut Cristian Păncescu (m. 1982)

26.04.1920 – s-a născut Alexandru Husar

26.04.1922 – s-a născut Ştefan Aug.Doinaş (m.2002)

26.04.1921 – s-a născut Ala Cupcea

26.04.1926 – s-a născut Adriana Lăzărescu

26.04.1938 – s-a născut Dan Claudiu Tănăsescu

26.04.1963 – a murit Vasile Voiculescu (n. 1884)

26.04.1969 – a murit Mihail Axente (n. 1898)

27.04.1872 – a murit Ion Heliade Rădulescu (n. 1802)

27.04.1893 – s-a născut Endre Karoly (m. 1988)

27.04.1948 – s-a nascut Iolanda Malamen

27.04.1950 – a murit H. Bonciu (n. 1893)

27.04.1954 – s-a născut Adi Cristi

27.04.1977 – a murit Camil Baltazar (n. 1902)

28.04.1764 – s-a născut Paul Iorgovici (m. 1808)

28.04.1911 – s-a născut Mariana Crainic (m. 1989)

28.04.1931 – s-a născut Traian Reu

28.04.1942 – s-a născut Galfalvi György

28.04.1953 – s-a născut Ion Mînăscurtă

28.04.1996 – a murit Alexandru Jebeleanu (n. 1923)

28.04.2000 – a murit Ov.S.Crohmălniceanu (n. 1921)

29.04.1887 – s-a născut A. de-Hertz (m. 1936)

29.04.1918 – a murit Barbu Ştefănescu-Delavrancea (n. 1858)

29.04.1927 – s-a născut Virgil Cândea

29.04.1931 – s-a născut Ilie Tănăsache

29.04.1935 – s-a născut Vasile Vetişanu

29.04.1936 – s-a născut Gheorghe Tomozei (m. 1997)

29.04.1951 – s-a născut Bogdan Ulmu

29.04.1975 – a murit Radu Gyr (Demetrescu) (n. 1905)

29.04.1993 – a murit Traian Bălăceanu (n. 1924)

30.04.1906 – s-a născut Matei Alexandrescu (m. 1979)

30.04.1945 – s-a născut Alexandru Dan Popescu

30.04.1946 – s-a născut Passionaria Stoicescu

30.04.1955 – s-a născut Radu Călin Cristea

30.04.1979 – a murit Pan Halippa (n. 1883)

30.04.1985 – a murit Mihai Murgu (n. 1928)

Reclame

Si parerea ta conteaza...curaj !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.