Particularitatile exercitarii functiilor managementului in formarea si perfectionarea pregatirii cadrelor permanente din Trupele de Uscat


 

Actualitatea si    importanta managementului sistemului invatamantului militar din Romania, in contextul reformei rezulta din cauzalitatea reformei invatamantului militar, a necesitatii desfasurarii ei concomitent cu procesul de formare si de perfectionare a pregatirii cadrelor militare, precum si realizarea corectiilor procesului de management, atunci cand situatia o impune. Dupa acumularile cantitative care au caracterizat perioada 1990–1994, s-a trecut in anul 1995 la etapa transformarilor calitative, care va asigura realizarea unui sistem de invatamant performant, capabil sa raspunda adaptativ la evolutia armatei si presiunile societatii.

 

Astfel, intr-o prima etapa desfasurata in 1995 s-au constituit academiile categoriilor de forte ale armatei; in 1996 s-au infiintat scolile militare de maistrii militari si subofiteri, iar in etapa a treia, in 1997, scolile de aplicatie ale armelor au devenit o realitate. Este de la sine inteles ca reforma invatamantului militar nu poate avea loc fara reforma managementului sistemului. Prin aceasta se asigura: – reorganizarea si modernizarea invatamantului militar; – trecerea de la un invatamant bun in anumite conditii, la un invatamant bun in alte conditii;

 

– stabilirea obiectivelor reformei invatamantului militar; – stabilirea domeniilor reformei invatamantului militar; – structura sistemului invatamantului militar; – determinarea nivelurilor studiilor in invatamantul militar; – structura instruirii in cadrul sistemului; – prognozarea efectelor reformei; – stabilirea si efectuarea oportuna a corectiilor ce se impun; – concentrarea procesului de formare a ofiterilor in unitati de invatamant subordonate statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, cu structuri didactice puternice, capabile sa indeplineasca cerintele legate de acreditarea universitara;

 

– realizarea pregatirii de baza pentru cariera de ofiter prin invatamant superior de lunga durata, recunoscut ca atare de societatea civila; – proiectarea si realizarea specializarii initiale, a pregatirii pentru prima functie, a perfectionarilor si specializarilor ulterioare in armata, in scolile de aplicatie ale armelor etc. Reorganizarea si modernizarea invatamantului militar au fost concepute in corelatie cu traditiile scolii militare romanesti, cu programul de reforma existent la nivelul invatamantului national si in consens cu optiunea Romaniei pentru integrarea in structurile euroatlantice. Optimizarea practicii educationale presupune in primul rand, reforma managementului sistemului si in al doilea rand, aplicarea reformei invatamantului.

 

Evaluarea acestui deziderat se realizeaza prin evaluarea produsului final (ofiteri, maistri militari si subofiteri), precum si prin evaluarea continua, privite prin prisma perfectionarii si specializarii acesteia. Optimizarea managementului sistemului invatamantului militar constituie o componenta esentiala a reformei. In mod normal, orice sistem educational isi innoieste continuu managementul in acord cu evolutiile cunoasterii, ale stiintei si tehnicii, cu noile solicitari (presiuni). Optimizarea managementului sistemului de invatamant militar ofera conditii (garantii) hotaratoare aplicarii reformei sistemului, asigura transformari radicale in continuturile instruirii, tehnologiile si logistica didactica, in sistemul de selectie, evaluare si promovare, in cercetarea pedagogica, in conducerea sistemului invatamantului militar.

 

Tocmai de aceea OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al pregatirii personalului permanent din Trupele de Uscat este de a genera, intretine si dezvolta capacitatea acestuia de a-si asuma responsabilitati de aparare in serviciul natiunii romane, in limita misiunilor ce revin armatei in statul de drept, potrivit Constitutiei si legilor Romaniei. Pregatirea se realizeaza in institutii de formare, specializare si perfectionare, precum si prin pregatirea de comandament organizata in unitati si formatiuni militare, prin practicarea profesiei si prin efort individual. Pregatirea este un proces continuu in care efortul individual constituie suportul esential al devenirii pe parcursul carierei militare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din Trupele de Uscat, se realizeaza pe baza actelor normative in vigoare pe plan national si in armata, precum si a conceptiei de reforma a invatamantului militar si a programului de restructurare si modernizare a acestuia. Statul Major al Trupelor de Uscat (S.M.T.U.) proiecteaza, fundamenteaza si aplica, in temeiul normativelor in vigoare si conceptiei de reforma a invatamantului militar, conceptia proprie privind formarea, specializarea si perfectionarea cadrelor active si de rezerva pentru Trupele de Uscat.

 

Pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin pe linie de invatamant, S.M.T.U. colaboreaza cu Directia Management Resurse Umane ca organ specializat al Ministrului Apararii Nationale pentru conducerea invatamantului militar, Directia Doctrina si Instructie, Statul Major General, cu directiile de profil din compunerea Ministerului Apararii Nationale, departamentele si comandamentele (directiile)ce isi pregatesc cadre in sistemul de invatamant al Trupelor de Uscat. S.M.T.U. isi concretizeaza prerogativele manageriale in domeniul invatamantului prin urmatoarele: Aplicarea politicii armatei in domeniul pregatirii cadrelor active si de rezerva;

 

Proiectarea continutului si structurii pregatirii; Organizarea si functionarea sistemului de pregatire propriu; Organizarea si dezvoltarea invatamantului militar liceal; Modernizarea tehnologiilor didactice si logisticii procesului de invatamant; Elaborarea de criterii, standarde, metodologii si forme de organizare, promovare si evaluare a performantelor cadrelor didactice militare si civile; Actualizarea si modernizarea sistemului normativ. Evident, pregatirea personalului necesar Trupelor de Uscat se realizeaza in reteaua proprie de invatamant si in institutiile apartinand altor structuri (vezi Anexa nr. 1). Reteaua proprie de institutii de invatamant cuprinde: – Licee militare = 3 („Dimitrie Cantemir” – Breaza; „ªtefan cel Mare” – Campulung Moldovenesc; „Mihai Viteazul” – Alba Iulia). – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Balcescu” – Sibiu. – ªcoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Trupelor de Uscat – Pitesti. – ªcoli de Aplicatie ale armelor = 6.

 

Pregatirea in institutii subordonate altor structuri cuprinde: – formarea ofiterilor ingineri in Academia Tehnica Militara; – specializarea si perfectionarea in scolile de aplicatie pentru logistica si aparare antiaeriana a teritoriului; – aprofundarea studiilor ofiterilor de comanda si stat major in Academia de Inalte Studii Militare; – perfectionarea pregatirii prin cursuri de nivel post-academic sau postuniversitar. Managementul sistemului invatamantului militar din Trupele de Uscat, prin abordarea sistemica, releva principalele caracteristici ale acestuia: integrabilitatea, ierarhizarea, reglarea bazata pe conexiunea directa, autoreglarea bazata pe conexiune inversa, dinamismul, adaptabilitatea si stabilitatea, finalitatea. Acest sistem de invatamant in procesul de management, trebuie sa fie capabil sa-si autoregleze activitatea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In acest sens, prin indeplinirea functiei de formare si de perfectionare a cadrelor militare, se realizeaza procesul de transformare a intrarilor (candidati admisi) in iesiri (cadre militare), folosindu-se subsistemul de conducere (vezi Anexa nr. 2). Filosofia desfasurarii procesului de invatamant se bazeaza pe relatia fundamentala dintre profesor – elev/student/cursant. Profesorul are menirea de a crea conditii optime elevului, studentului, ofiterului – student sau cursantului sa invete, iar acesta raspunde de propria pregatire. In activitatea de invatamant subiectii vor fi invatati nu ce sa invete, ci cum sa invete si cum sa valorifice ceea ce invata. Aceste deprinderi constituie elemente fundamentale ale devenirii in cariera.

 

Vor face obiectul transmiterii in cadrul organizat, numai acele cunostinte care nu pot fi insusite prin efort individual. Pentru aceasta, personalul didactic este necesar sa inteleaga acuitatea procesului de elaborare si punere la dispozitia elevilor, studentilor, cursantilor, dar mai ales a ofiterilor – studenti a logisticii didactice necesare si suficiente. Aceasta trebuie sa fie realizata inteligibil (in sensul de usor de inteles) si sa corespunda gradului de aprofundare cerut de programele analitice. De asemenea, este necesar sa se puna la dispozitie, in mod anticipat, instrumentele de evaluare a performantelor scolare, constand din obiective, standarde si baremuri minime ce trebuie indeplinite, acestea fiind stabilite in limita prevederilor planurilor de invatamant si programelor analitice.

 

Continutul pregatirii la nivelul de formare va avea la baza distinctia intre locul si rolul corpului de cadre, astfel: – ofiterul va indeplini preponderent activitati de conceptie, de organizare – planificare – executie – evaluare la nivel subunitate – unitate si mai sus; – maistrul militar si subofiterul vor indeplini preponderent activitati de executie si de organizare – planificare – evaluare la nivel individ – subunitate, asumandu-si gestionarea activitatilor de detaliu si rutina din viata subunitatilor si unitatilor. Factorii de conducere din institutiile militare de invatamant vor asigura, evaluarea continuturilor de predare, actionand intens pentru realizarea caracterului lor stiintific, concomitent cu inlaturarea repetarilor si detaliilor inutile, a paralelismelor ori suprapunerilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de aprofundare a domeniilor disciplinelor stiintifice fundamentale nu trebuie sa depaseasca nevoile armatei in care scop obiectivele didactice si continuturile propuse de titularii acestor discipline vor fi studiate cu maxima atentie, inainte de a fi avizate si aprobate de cei indrituiti s-o faca. Un accent deosebit s-a pus si se va pune in continuare pe continutul invatamantului la disciplinele manageriale, cunoasterea limbilor straine, a limbajelor informatice si tehnice, studierea stiintelor educatiei, a celor economice si politico-militare, care asigura accesul la cunoastere pe timpul evolutiei in cariera, un suport national pentru intelegerea lumii contemporane, aflata intr-o continua schimbare si care genereaza un comportament adecvat la schimbare.

 

Personalul de conducere si didactic a fost si va fi selectionat dintre cadrele militare si civile cele mai competente profesional, care dovedesc faptul ca sunt in ascensiune evidenta si poseda amplitudini didactice reale, o puternica motivatie pentru a-si desfasura activitatea in invatamant si o moralitate ireprosabila. In acest scop, s-a instituit sistemul da selectionare, admitere promovare a personalului din corpurile de comanda si de instructori din institutiile militare de invatamant subordonate Statului Major al Trupelor de Uscat. In ceea ce priveste personalul didactic de nivel universitar se aplica prevederile legii privind Statutul personalului didactic (nr. 128/1997). Raspunderea pentru realizarea in cariera revine fiecarui cadru. Acesta este obligat sa se pregateasca pentru a corespunde functiei si pentru a accede la functii si grade superioare.

 

Accesul la forme superioare de invatamant, de perfectionare, specializare si studii aprofundate, se face prin concurs. De exemplu, un student din arma infanterie, la absolvirea Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae Balcescu” daca a promovat examenul de licenta primeste diploma de licenta in „ªtiinta militara”, specializarea „Managementul organizatiei”, brevetul de ofiter, este inaintat la gradul de sublocotenent si repartizat la scoala de aplicatie, in vederea specializarii in arma si a pregatirii pentru functie (comandant de pluton). La absolvirea scolii de aplicatie ofiterul este repartizat la o unitate operativa, potrivit componentelor dobandite si criteriilor specificate in Ordinul M 94/26.11.1997. Repartitia absolventilor scolilor de aplicatie se face numai in unitati operative, ofiterii ramanand incadrati pe prima functie minimum 2 ani.

 

Dupa primii doi ani de serviciu intr-o unitate o perioada poate obtine gradul de locotenent si poate fi mutat pe functia de comandant de pluton intr-o alta unitate operativa sau intr-o institutie militara de invatamant. Pe perioada stagiului de locotenent ofiterul poate urma cursul avansat. Accesul la acest curs este conditionat de: – perspectiva certa de a fi incadrat pe functia de comandant de companie; – minimum 2 ani in gradul de locotenent; – aprecierea de serviciu in ultimii 2 ani sa fie de cel putin „Bun”; – recomandarea privind aptitudinile de a comanda o companie, recomandare data de comandantul unitatii. Dupa absolvirea cursului, ofiterul este incadrat pe functie de comandant de companie, fiind obligat sa ramana pe aceasta functie minimum 3 ani. Dupa aceasta perioada ofiterul poate urma cursul de stat major.

 

Este de mentionat faptul ca obtinerea gradului de maior, este conditionata de absolvirea cursului avansat. Accesul la cursul de stat major este conditionat de: – posibilitatea de a fi incadrat pe o functie de ofiter de stat major, functie care nu necesita inalte studii militare; – minimum gradul de capitan; – maxim 5 ani in gradul de capitan; – sa fie absolvent al cursului avansat; – sa fie apreciat in ultimii doi ani cel putin cu calificativul „foarte bine”. Cursul de stat major se incheie la sfarsitul stagiului in gradul de capitan. Absolvirea cursului de stat major conditioneaza avansarea la gradul de locotenent-colonel. Ofiterul poate ocupa functii in comandamente, state majore, directii centrale si alte structuri ale M.Ap.N., care nu necesita inalte studii militare sau studii superioare civile. Dupa un stagiu de 1 an pe una din aceste functii, ofiterul poate candida la concursul de admitere in Academia de Inalte Studii Militare (varsta minima 33 ani, varsta maxima 38 ani).

 

 

Dupa absolvirea A.I.S.M., ofiterul poate fi incadrat intr-un stat major de mare unitate sau pe o functie de comandant la o unitate din Trupele de Uscat. Functia de comandant de unitate nu poate fi indeplinita decat de ofiterii absolventi ai A.I.S.M. Functia de comandant de mare unitate nu poate fi indeplinita decat de ofiterii care au comandat cel putin o unitate. Ofiterii care din anumite motive nu parcurg punctele obligatorii de trecere ale carierei militare, vor fi orientati spre alte traiectorii ale carierei militare (specialisti sau experti intr-un domeniu conex) sau isi inceteaza activitatea in armata la limitele de grad prevazute in legea Statului cadrelor militare (nr. 80/1995).

 

Evaluarea periodica a starii institutiilor militare de invatamant se realizeaza potrivit normativelor in vigoare, cu precizarea ca, activitatea de invatamant, ca indicator al activitatii specifice, se evalueaza pe baza prevederilor Ordinului M 4/1997 al ministerului apararii nationale si precizarilor facute de Directia Management Resurse Umane si Directia Doctrina si Instructie. In plus, Academia Trupelor de Uscat este supusa procesului de evaluare academica, potrivit criteriilor generale prevazuta in legea nr. 88/1993 si standardelor si indicatorilor specifici invatamantului militar superior, elaborati de grupul de experti, constituit in baza ordinului ministrului apararii nationale (nr. M 896/07.02.1996).

 

 

 

 

 

 

 

Pentru evaluarea periodica a stadiului aplicarii conceptiei de reforma a invatamantului militar si a propriei conceptii de pregatire a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor s-a constituit Comisia de coordonare a invatamantului militar din Trupele de Uscat. In incheiere, doresc sa subliniez doua elemente care ar trebui sa prinda contur, in asa fel incat vechiul dicton „Omul potrivit la locul ordonat”, sa ramana doar un episod de trista amintire. In primul rand, sistemul de promovare si de gestionare a carierei militare sa se bazeze exclusiv pe trei elemente asociate individului: performanta in functiile anterioare; competenta pentru functia urmatoare; potentialul de dezvoltare al individului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fara evaluarea si demonstrarea potentialului de dezvoltare al individului nu trebuie sa se investeasca in el pe termen mediu si lung. In al doilea rand, Statul Major al Trupelor de Uscat ar trebui sa puna la dispozitia personalului, un „manual” al tuturor posturilor militare sau civile in care sa se afle descrierea completa a posturilor si conditiile de ocupare a lor. In acelasi timp, personalul trebuie sa aiba la dispozitie, periodic, informatii privind posturile vacante, in urmatorul an, ceea ce ar contribui la antrenarea efectiva a individului in gestionarea propriei cariere. Cunoscand conditiile de ocupare a tuturor functiilor, personalul militar isi poate face propriul proiect de cariera, solicitand pregatire sau promovare, strict in conexiune cu nomenclatorul posturilor cu locurile ce se elibereaza si cu ghidul carierei militare. S-ar materializa astfel un vechi deziderat – aplicarea unuia din principiile de baza ale managementului resurselor umane – transparenta.

 

 

Col. Zanfir Florea

Anunțuri

Si parerea ta conteaza...curaj !

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s